Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Hà Nội

Địa chỉ: Km 9 đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38544338 Fax: (84-4) 38544550 Email: iec@hanu.vn

Đơn vị trong trường

Phòng, Ban đào tạo

Thông tin liên lạc

Khoa Quản trị Kinh doanh, Du lịch Địa chỉ: phòng 201, nhà C
Điện thoại: (84.4) 35 53 35 60
E-mail: fmt@hanu.edu.vn
Website: www.hanu.edu.vn/fmt
Khoa Công nghệ thông tin Địa chỉ: phòng 210, nhà C
Điện thoại: (84.4) 35 53 35 67
E-mail: fit@hanu.edu.vn
Website: fit.hanu.edu.vn
Khoa tiếng Anh Địa chỉ: phòng 215-217, nhà C
Điện thoại: (84.4) 38 54 31 36
E-mail: khoatienganh@hanu.edu.vn
Website: web.hanu.vn/en
Khoa tiếng Nhật Địa chỉ: phòng 305-307, nhà C
Điện thoại: (84.4) 38 54 57 96
E-mail: khoanhat@hanu.edu.vn
Website: web.hanu.vn/jp
Khoa tiếng Trung Địa chỉ: phòng 315, nhà C
Điện thoại: (84.4) 38 54 77 60
E-mail: khoatrung@hanu.edu.vn
Website: web.hanu.vn/cn
Khoa tiếng Pháp Địa chỉ: phòng 204, nhà C
Điện thoại: (84.4) 35 53 10 11
E-mail: khoaphap@hanu.edu.vn
Website: web.hanu.vn/fr
Khoa tiếng Nga Địa chỉ: phòng 311, nhà C
Điện thoại: (84.4) 38 54 79 11
E-mail: khoanga@hanu.edu.vn
Website: web.hanu.vn/ru