Địa chỉ một số ĐSQ các nước tại Hà Nội

 1. Đại sứ quán Áo

http://www.bmeia.gv.at/vn/botschaft/hanoi.html

2. Đại sứ quán Niu Dilân

http://www.nzembassy.com/vi/vi%E1%BB%87t-nam

3. Đại sứ quán Anh

https://www.gov.uk/government/world/vietnam

4. Đại sứ quán Úc

www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/home.html

5. Đại sứ quán Hàn Quốc

http://vnm-hanoi.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/vnm-hanoi/main/

6. Đại sứ quán Nhật Bản

http://www.vn.emb-japan.go.jp/

7. Đại sứ quán Trung Quốc

http://vn.china-embassy.org/vn/