Đối tác của IEC

Được thành lập từ năm 2007, Trung tâm Giáo dục Quốc tế đã và đang thực hiện các chương trình đào tạo liên kết với các trường Đại học trên thế giới. Danh sách các đối tác của trung tâm được duy trì kể từ khi ký kết hợp tác và được cập nhật thêm các thành viên mới qua từng năm.

TT
Tên cơ quan/đối tác
Quốc gia
Chương trình hợp tác
1
Trường Đại học La Trobe
Ôxtrâylia
Cử nhân quản trị kinh doanh
Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2
Trường Đại học Victoria
Ôxtrâylia
Thạc sỹ giảng dạy tiếng Anh
3
Trường Đại học Queensland
Ôxtrâylia
Chương trình trao đổi sinh viên
5
Trường Đại học Auckland
Niu Dilân
Chương trình cử nhân kế toán, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, kinh tế
6
Trường Đại học Uclan
Vương quốc Anh
Chương trình cử nhân kế toán, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, kinh tế
Chương trình thạc sĩ quản trị thông tin
7
Trường Đại học Westminster
Vương quốc Anh
Chương trình cử nhân kế toán, công nghệ thông tin, ngôn ngữ, kinh tế
8
Tập đoàn Sunway
Malaixia
Cử nhân kế toán
9
Trường Đại học IMC Krems
Cộng hòa Áo
Cử nhân kinh doanh chuyên ngành quản trị du lịch và lữ hành