Nghiên cứu Khoa học là một trong hai nhiệm vụ cơ bản của TTGDQT

Bên cạnh nghĩa vụ thực hiện NCKH phục vụ công tác đào tạo của trung tâm và nhà trường, TTGDQT còn xúc tiến các dịch vụ và hoạt động NCKH theo nhu cầu của thị trường:

 

- Tổ chức các khoá đào tạo Phương pháp NCKH cho những người có nhu cầu làm nghiên cứu sinh và luận văn.
 
- Thực hiện NCKH trong các lĩnh vực xã hội nhân văn, kinh tế, ... theo hợp đồng với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức.
 
- Tổ chức công bố các NCKH mới nhất trong các lĩnh vực xã hội nhân văn, giảng dạy và kinh tế.
TTGDQT liên kết chặt chẽ với các đối tác quốc tế để đẩy mạnh NCKH:
 
- Hợp tác NCKH với các Giáo sư và các nhà nghiên cứu của Trường Đai học La Trobe, Ôxtrâylia và Trường Đại học Victoria, Ôxtrâylia.