Sự kiện tháng được tổ chức tại trung tâm nhằm hỗ trợ dạy và học

Tổ chức các sự kiện phục vụ bạn đọc: Mời giáo viên và các diễn giả nói chuyện theo chủ đề (Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh; kinh nghiệm săn học bổng du học; kinh nghiệm tìm tài liệu có giá trị, kinh nghiệm làm bài thi ...).