Trung tâm Giáo dục Quốc tế (TTGDQT) là cơ sở đào tạo thực hiện các chương trình liên kết hợp tác đào tạo và hợp tác nghiên cứu Quốc tế.

TTGDQT có hai nhiệm vụ, chức năng chính : (1) tổ chức các hoạt động đào tạo liên kết Quốc tế giữa Đại học Hà nội và các trường đối tác nước ngoài và (2) kết nối, thực hiện các hoạt động hợp tác nghiên cứu Quốc tế, trong đó nhiệm vụ số 1 là nhiệm vụ quan trọng nhất.