Sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế tại TT học liệu Mỹ - American Center

Các bạn sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế chuyên ngành Quản trị Du lịch & Lữ hành của Đại học IMC Krems (Áo) và Quản trị Kinh doanh của Đại học La Trobe (Úc) đã có buổi học ngoại khóa "Trải nghiệm sáng tạo" tại Trung tâm học liệu American Center tại Đại sứ quán Hoa Kỳ.